Elke eerste en derde zondag van de maand is om 10.00 uur een samenkomst in het Cambreur College, Monseigneur Schaepmanlaan 13 Dongen. De andere zondagen komen we op de tweede zondag samen in kleine groepen (cirkels) en hebben we de vierde (en eventueel vijfde) zondag ruimte voor diverse vormen van ontmoeting.

info@hoop-dongen.nl

 

Veilige kerk

Een kerk behoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Hoop! evangelische kerk Dongen (een plaatselijke kerkgemeente van kerkgenootschap Rafael Nederland) streeft dat bewust na.
Het beleid staat beschreven in de documenten “Richtlijn Veilige Kerk” van Rafaël Nederland en “de Gedragscode voor leiders binnen Rafaël Nederland”.

Op hoofdlijnen betekent dit, omdat er bij Hoop! vele mensen op allerlei manieren en in verschillende rollen betrokken zijn, er een protocol is, zodat in iedere situatie betrouwbare en professionele hulp ingeroepen kan worden. Dit is het reglement afhandeling van klachten tegen leiders

Er wordt onderscheid gemaakt tussen advies inwinnen en melden. U kunt te allen tijde vrijblijvend en vertrouwelijk advies inwinnen over vermoedelijke situaties. Een melding betekent dat het protocol in werking wordt gesteld waarmee onder andere een dossier wordt aangelegd (zie hiervoor ook onderstaande kopje meldpunt).

Vermoeden en advies:
Hebt u een vermoeden van een situatie waarin sprake is van misbruik, manipulatie of onrecht, dan kunt u hier advies over inwinnen bij de regio-opziener van Rafael Nederland, waar Hoop! Dongen toe behoort (Zuid). Deze is gehouden aan vertrouwelijkheid en schakelt indien nodig Rafael Nederland in voor professionele ondersteuning.

Betreft uw vermoeden leden van het leidersteam van Hoop! Dongen, dan kunt u ook bij bovenstaande personen terecht. U kunt echter, in geval van vermoedens jegens het leiderschap, ook direct contact leggen met Rafael Nederland, de overkoepelende organisatie via het emailadres vertrouwenspersoon@rafael.nl.

Meldpunt

Wilt u een situatie, waarin sprake is van misbruik, manipulatie of onrecht, direct melden? Voor een melding van (vermeend) misbruik of manipulatie binnen Hoop! Dongen mailt u naar vertrouwenspersoon@rafael.nl. Uw melding wordt behandeld door de vertrouwenspersonen die daarvoor altijd advies zullen inwinnen bij Rafael Nederland.

Betreft uw melding leden van het leidersteam van Hoop! Dongen, dan kunt u zich wenden tot bovenstaande vertrouwenspersonen. U mag echter in dit geval (bij melding en hulp bij misbruik door leidinggevenden binnen Hoop! Dongen) ook direct melding doen bij Rafael Nederland via het meldpunt@rafael.nl.

Wij willen u er nog op wijzen dat mocht u gebruik maken van dit meldpunt, er altijd de verplichting is tot dossiervorming. Het is dus geen vrijblijvende melding. Mocht u twijfelen aan deze stap, neem dan eerst contact op om advies in te winnen.

Hoop! Dongen is via Rafaël Nederland aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Bij klachten over machtsmisbruik kunt u ook terecht bij het landelijke SEM-meldpunt. Nadere informatie staat op www.wijzijnsem.nl

Kerstwandeling Dongen 2022 - Expeditie Bethlehem